مالیات

مسدود کردن حساب های بانکی برای مالیات

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی با رعایت فصل 9 باب 4 قانون مالیات مستقیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط بر […]