مالیات

فهرست جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آن‌ها

مالیات نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت‌ و ارائه خدمات باکیفیت آن‌ ایفا می‌کند؛ به همین دلیل است که قوانین و نظام مالیاتی دقیقی برای آن ایجاد شده است و عدم پرداخت مالیات، با جریمه همراه می‌شود. تعداد زیادی از جرائم مالیاتی وجود دارد و هر جریمه هم نرخ متفاوتی دارد؛ برای همین تصمیم […]