مالیات

بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال

سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی اعلام کرد. به گزارش تسنیم، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های اعلام کرد: اعتبار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر […]

مالیات

فهرست جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آن‌ها

مالیات نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت‌ و ارائه خدمات باکیفیت آن‌ ایفا می‌کند؛ به همین دلیل است که قوانین و نظام مالیاتی دقیقی برای آن ایجاد شده است و عدم پرداخت مالیات، با جریمه همراه می‌شود. تعداد زیادی از جرائم مالیاتی وجود دارد و هر جریمه هم نرخ متفاوتی دارد؛ برای همین تصمیم […]